'kites' by Glenn kites

Questions on kites by Glenn