'soc-2018' by thayshi
soc-2018


Notes on soc-2018 by thayshi